ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่านชัด ๆ ข้อกำหนดในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่านชัด ๆ ข้อกำหนดในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่านชัด ๆ ข้อกำหนดในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11

นายฝันรายงาน นำการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ที่ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า เป็นการชุมนุมในที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศและข้อกำหนด ซึ่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 สรุปได้ดังนี้

 

1. ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป

2. ห้ามเสนอข่าว หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

3. ห้ามเดินทางไปชุมนุม ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด อาทิ บริเวณรอบทำเนียบ

4. ห้ามเข้าไป หรืออยู่ในอาคารหรือสถานท่ีห้าม ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด

5. การดำเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้

6. ประกาศครั้งนี้ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิว ประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติ

 

สรุป ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่านชัด ๆ ข้อกำหนดในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศและข้อกำหนด ซึ่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้แก่ 1. ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป 2. ห้ามเสนอข่าว หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 3. ห้ามเดินทางไปชุมนุม ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด อาทิ บริเวณรอบทำเนียบ 4. ห้ามเข้าไป หรืออยู่ในอาคารหรือสถานท่ีห้าม ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด 5. การดำเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้ 6. ประกาศครั้งนี้ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิว ประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติ

 

* * * ล้านความฝัน พันเรื่องราว ข่าวล่าสุด อยากจะรู้ ล้อมวงเข้ามา ขอนายฝันเล่าให้ฟัง * * *

เพียง คลิ๊ก > > > ทำนายฝัน < < <

Facebook : ทำนายฝัน

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −